Sunday, February 16, 2020

Success in life comes from taking risks or chances

Some people believe that success in life comes from taking risks or chances. Others believe that success results from careful planning.


 Planning helps but sometimes it doesn't go according to your plans so I prefer to take risks in life (cause we live once) or take chances so you can feel everything that you haven't felt. 

No comments:

Post a Comment

Թարգմանություն-լրաքաղ

Մարդիկ լսում են անձնական զրույց։ Աղբյուրը Նորություններ Վինիպեգից։ Վինիպեգը Կանադայում է։ Երկու ոստիկան ուղղաթիռի մեջ են։ Նրանք ուղևոր...