Tuesday, February 25, 2020

My advice to climbers

As you probably know, we organize a lot of trips in our school it can be both a three-day trip or a one -day one. We have annual '' mountain ascending" projects. I like our three-day trips the most but climbing mountains is also relaxing and sometimes people need it. Just you and your thoughts. As a lover of traveling I would like to share my experience and give you some tips. Make sure you wear comfortable shoes for climbing. Wherever you go you should have the first aid kit. Everything might happen. I am sure everyone knows that water is very required while climbing mountains. If you climb a very high mountain you must have something to eat or if it's not a very high mountain you can eat before climbing so that your bag wouldn't be so heavy. And in conclusion, I want you to know that the most important thing is to enjoy every step you make.

No comments:

Post a Comment

Թարգմանություն-լրաքաղ

Մարդիկ լսում են անձնական զրույց։ Աղբյուրը Նորություններ Վինիպեգից։ Վինիպեգը Կանադայում է։ Երկու ոստիկան ուղղաթիռի մեջ են։ Նրանք ուղևոր...