Monday, February 3, 2020

Make decisions alone.

It's very important when the child realizes that one day he/she has to start make decisions alone. I am glad to see parents who lets his/her child to make decisions alone from an early age because I think every one learns from his/her mistakes. Making your own decisions alone makes you more responsible and independent.

No comments:

Post a Comment

Կյանքից կախված

Այսօր ստեղվծող գրականություն Կարդալով Սյունե Սևադա  Կյանքը չափազանց բարակ թելի վրա է, հարկավոր  է ամեն ինչ՝ ինչ կա կյանքումդ, հենես ապա...