Monday, September 2, 2019

Amazon on fire


There are hundreds of fires burning in the Amazon rainforest, but fighting wildfires in the Amazon is challenging. The rainforest covers over 2.5 million square miles – it is so big that people detect the fires using satellites. The size and bad accessibility in the forest means that many fires go unchecked.
The Brazilian government’s environmental institute is mostly responsible for dealing with wildfires in the Amazon, but the country’s president, Jair Bolsonaro, said that he does not have the resources to fight the current wildfire outbreak. He is thinking about sending military troops.
It is normal to see some fires in the Amazon, but right now there are 83% more fires than this time in 2018, according to Brazil’s space agency. The president of the International Association of Wildland Fire said that this year’s fires “are a catastrophe of global proportions.”

Ամազոնյան անտառներում մեծ հրդեհներ են և այդ հրդեհները հանգցնելը բոլորի համար դարձել է մարտահրավեր։ Անտառի տարածքը հասնում է մոտավոր 2.5 միլլիոն մղոնի։  Այնքան մեծ են վառվող տարածքները, որ մարդիկ հրդեհները հայտնաբերելու համար օգտագործում են արբանյակներ: Անտառների չափսերը և անհասանելիությունը թույլ չեն տալիս, որ բոլոր հրդեհները  արձանագրվեն: 
Բրազիլիայի պետական բնապահպանական ինստիտուտը հիմնականում պատասխանատու է անտառային հրդեհների դեմ պայքարելու համար, սակայն երկրի նախագահ Ջայր Բոլսոնարոն հայտարարել է, որ ինքը ռեսուրսներ չունի անտառային հրդեհների ներկայիս բռնկման դեմ պայքարելու համար: Նա մտածում է ռազմական զորքեր ուղարկելու մասին։ 
Ամազոնում հրդեհներ տեսնելը նորմալ է, բայց այս պահին, Բրազիլական տիեզերական գործակալության տվյալներով այս տարի հրդեհները 83% ով ավելիի են  քան 2018 թվականի այս օրերին:  Անտառային հրդեհների միջազգային ասոցիացիայի նախագահը ասել է, որ այս տարվա հրդեհները համաշխարհային մասշտաբի աղետ են:

No comments:

Post a Comment

Կյանքից կախված

Այսօր ստեղվծող գրականություն Կարդալով Սյունե Սևադա  Կյանքը չափազանց բարակ թելի վրա է, հարկավոր  է ամեն ինչ՝ ինչ կա կյանքումդ, հենես ապա...