Monday, November 21, 2016

English

My future profession 
Though, I like dancing, singing, cooking , translating, playing roles, but I don’t know what profession I will choose. I would prefer it to be starring in the movies or musicals. My favorite actor is Dylan O’Brien. He is starring in my favorite film “Teen Wolf”. So the end. 

A-4
B-6
C-2
D-8
E-7
F-3
G-1
H-5

No comments:

Post a Comment

Թարգմանություն-լրաքաղ

Մարդիկ լսում են անձնական զրույց։ Աղբյուրը Նորություններ Վինիպեգից։ Վինիպեգը Կանադայում է։ Երկու ոստիկան ուղղաթիռի մեջ են։ Նրանք ուղևոր...