Monday, November 28, 2016

Մաթեմատիկա

2. Համեմատեք թվերը:
111
1.01 > 1.001
3/6  < 4/6
170/187 > 165/187
- 14/35< -15/35


Մարզում ենք հիշողությունը:
  1. Արդյո՞ք թույլ է տրված սխալ:
ա/ 3 մ + 2,5 մ = (3 + 2,5) մ  
Ճիշտ է
բ/ 200 կգ + 3 տ = (200 + 3) կգ
սխալ
գ/ 2,5 ժ + 3,5 ժ = (2,5 + 3,5) ժ     
ճիշտ է                
դ/  2 տ + 2 կգ = 2 (տ + կգ)
սխալ
ե/ 0,5 ժ + 0,5 ժ = ժ
ճիշտ է

No comments:

Post a Comment

Կյանքից կախված

Այսօր ստեղվծող գրականություն Կարդալով Սյունե Սևադա  Կյանքը չափազանց բարակ թելի վրա է, հարկավոր  է ամեն ինչ՝ ինչ կա կյանքումդ, հենես ապա...