Tuesday, January 28, 2020

Should teenagers work?

Work makes a person more developed, it lets you communicate with people and more importantly it gives you experience, so I think it's commendable that teenagers can work if it doesn't disturb his/her studies. There are many teenagers that combine work and study but for me the duration of work is the most important because in any case teenager is still a child and she/he could get some health problems while working long hours.

No comments:

Post a Comment

Կյանքից կախված

Այսօր ստեղվծող գրականություն Կարդալով Սյունե Սևադա  Կյանքը չափազանց բարակ թելի վրա է, հարկավոր  է ամեն ինչ՝ ինչ կա կյանքումդ, հենես ապա...