ֆիզիկա

Մագնիս
Մագնիսի այն տեղամասերը որտեղ մագնիսական ազդեցությունը առավելագույն է կոչվում է մագնիսի բևեռներ: Մագնիսական դաշտում մագնիսական սլաքը ենթարկվում է որոշակի ուժերի ազդեցության, որոնք կոչվում են մագնիսական ուժեր: Երկաթե միջուկով կոճն անվանում են էլեկտրամագնիս: Էլեկտարամագնիսներն ունեն ավելի մեծ կիրառություն քան հաստատուն մագնիսները: Երկրի վր ական վայրեր որտեղ մագնսիական սլաքի ուղղությունը չի համընկնում սպասված ուղղությունը: Այդ երևույթը կոչվում է մագնիսական շեղում: Այդ շեղումը պայմանավորված է ընդերքում մեծ քանակությամբ երկաթաքարի առկայությանը: Մագնիսական դաշտի արագ փոփոխությունները կոչվում են մագնիսական փոթորիկ: Հաղորդիչ կոնտուր թափանցող մագնիսական գծերի թվի փոփոխման հետևանքով փակ կոնտուրում էլեկտրական հոսանքի առաջացման երևույթը կոչվում է էլեկտրամագնիսական մակածում, իսկ առաջացած հոսանքը՝ մակածման հոսանք: Պատկերների հաղորդում իրականցվում է ռադիոակապի սկզբունքով: Հեռուստատեսային հաղորդիչ կայանում իկոնոսկոպ կոչվող սարգի օգնությամբ պատկերը փոխանակվում է էլեկտրական ազդանշանի: Ընդ որում տեղի է ունենում հակառակ պրոցեսը, բարձր հաճախության ազդանշանից առանձնացվում է պատկերն համապատախանող էլեկտրական ազդանշանը, որը կինեսկոպ կոչվող սարգի օգնությամբ նորից փոխակերպվում է տեսանելի պատկերի:

Oպտիկա
Լույսի բնական աղբյուրներն են արեգակը, աստղերը, կայծակը
Իսկ արհեստական աղբյուրները՝ էլեկտրական լամպ, գազայրիչ բոց,լազեր և այլն:

Թափանցիկ համասեռ միջավայրում լույսի ճառագայթներն ուղիղ գծեր են:

Լույսի անդրադարձման օրենքը

Եթե առարկայի մակերևույթը ողորկ չէ ունի խորդուբորդություններ ապա դրանից լույսն անդրադառնում է բոլոր հնարավոր ուղղություններով:  Լույսի այդպիսի անդրադարձումը կոչվում է ցրիվ անդրադարձում: Լույսի զուգահեռ ճառագայթների փնջի անդրադարձումը հարթ հայելուց կոչվում է հայելային անդրադարձում: Անդրադարձած ճառագայթն ընկած է անկման հարթության մեջ: Անդրադարձման անկյունը հավասար է անկման անկյունին:

Լույսի բեկում
Լույսի ճառագայթի ուղղության փոփոխությունը մի միջավայրից մյուսն անցնելիս կոչվում է լույսի բեկում:

Ոսպնյակ
Ոսպնյակ է կոչվում երկու կողմից գնդային մակերևույթով սահմանափակված թափանցիկ մարմինը: Կան երկու տեսակ ուռուցիկ և գոգավոր: Ոսպնյակի օպտիկական ուժ են համարում կիզակետային հեռավորության հակադարձ մեծությունը:

Ատոմի ճառագայթաակտիվություն
Ճառագայթման կլանված բաժնեչափ է կոչվում ճառագայթման կլանված էներգիայի հարաբերությունը ճառագայթահարված նյութի զանգվածին: 

Օհմի օրենք, հաշվարկում ենք լարումը:

Արված փորձի արդյունքում ստացա այսիպի հաշվարկ՝ 
A=0.5
V=07
I=U:R
0.5=U:07

U=0.5*0.7=0.35

Լամպի դիմադրության հաշվումը
Աշխատանքի նպատակը
Կառուցել հաղորդիչում հոսանքի ուժի կախումը, հաղորդիչի ծայրերին կիրառված լարումից պատկերող գրաֆիկը: Գրաֆիկի միջոցով որոշել հաղորդիչի դիմադրությունը:


Հոսանքի աղբյուր լամպ ռեոստատ, ամպերաչափ, վոլտաչափ, բանալի:
Փորձի կատարման ընթացքը
Հավաքել էլեկտրական շղթա
Ռեոստատի միջոցով հաղորդիչում կարգավորել էլեկտրական հոսանքը: Սողնակի միջոցով տարբեր դիրքերում փոփոխել հոսանքի ուժը և չափել համապատասխան լարումը: Չափման արդյունքները գրանցել աղյուսակում և կառուցել գրաֆիկ: Օհմի օրենքով որոշել լամպի դիմադրությունը: Հաշվել հաղորդիչի դիմադրության ստացված արդյունքների միջին թվաբանականը:   No comments:

Post a Comment

Էկոդաս Թբիլիսիում ամենամյա 7-րդ նախագիծ

Մեր լուսանկարչության խմբով, Երևան 2800 նախագծի շրջանակում ուսումնասիրում ենք Երևանը: Քայլում ենք փողոցից փողոց, բակից բակ, լինում ենք այնպ...