Thursday, February 2, 2017

Սովորողի երրորդ շրջանի անհատական ուսպլան

No comments:

Post a Comment

Էկոդաս Թբիլիսիում ամենամյա 7-րդ նախագիծ

Մեր լուսանկարչության խմբով, Երևան 2800 նախագծի շրջանակում ուսումնասիրում ենք Երևանը: Քայլում ենք փողոցից փողոց, բակից բակ, լինում ենք այնպ...