Thursday, May 29, 2014

English

            



I can՝ 2015

1. I can write compositions in English. see here

2. I can read English texts. see here
3. I can listen and understand
4. I can make presentations
5. I can make films 1  




My summer holidays

        In my summer holidays  I  went  to Stepanavan.  I went to a camp in Stepanavan and had a great time there. I made lots of friends there and learnt lots of new things. Besides having different lessons we also used to dance, sing and play different games.  We made beautiful things out of  wood, also I made a cap with clay, during this summer I had also been to a tent camp. We didn't sleep well there because it was very cold in the tent, but in the morning it was very warm.

   

 I can          Hi! My name is Eva Berberyan.  I am 11 .I  live in Yerevan.   I  study at "Mkhitar Sebastatsi" educational complex, in  5-2 grade. I like my school because it is very  interesting. My hobby is dancing, because  I like to dance. I like to eat fruits and meat. I like English and Maths. I like dancing and singing. I love my family and my grandmothers and grandfathers. I can perform dances and cook fruit salad. I can speak , read and translate in English. We read interesting stories in the class.  I learnt a lot of computer programs such as Movie maker, Power point,  Word, Paint and I can now make films and presentations with this software.. Here I am...                 We were walking when...
We were walking when I was sad. I was sad, because  that day I have got two at mathematics.  When my mother saw me she asked.
- Why are you sad.-Mom, I have got two at mathematics.-Why.-Because, yesterday I didn't do  my lesson.-Well, nothing do at home. When we reached home I did yesterday homework. Next day I went school and I showed my math teacher concentrating on homework and Math teacher changed my mark <<2>>to nine.


Homework for 10. 05. 2014
Ex. 11

1-I am going to have breakfast at kitchen or dining-room.
2-I am going to have lunch at school.
3-I am going to take a shower in bathroom.
4-I am going to watch television in living room.
5-I am going to sleep in my bedroom.

Ex. 12

She is going to walk.

They are going to eat.

They are going to run.

She is going to watch television.

They are going to dance.

They are going to swim.

Ex. 3

 1.    Where did the boy and his father go?
The boy and his father went  to Brighton.
 1.    Where is Brighton?
Brighton is in the South of England.
 1.    Where did they live?
They lived at Brighton's hotel.
 1.    Was the room comfortable?
Yes, the room was comfortable.
 1.    Can you describe the room?
  The room was double. There were a small table, two beds, two chairs, an armchair, a sofa in the room and a TV set in the corner of the room. The table was in the middle of the room. His father's bed was on the left and boy’s bed was on the right near the window.
 1.      Where was the hotel?
The hotel was at 41 High Street.
 1.    What were in front and behind the hotel?
There were many green trees and beautiful flowers behind the hotel and the sea was in front of the hotel.
 1.     H ow did they come to Brighton?
They came to  Brighton by car.
 1. ————————————————————————–
 2.   Are the boy and his father going to Brighton next year?
Yes, the boy and his father are going to Brighton next year.
 1.    Are they going to live in the same hotel?
Yes, they are going to live in the same hotel.
 1.    Are they going to live in a double room again?
I don't  know in what kind of room  they are going to live the next year.
 1.    Is the boy going to swim in the river or in the sea?
The boy is going to swim in the sea.
 1.    Are they going to Brighton by car?
 YEs, they are going to Brighton by car.


Homework for 05.05.2014  

  1.False-Pete can't have one hundred houses2.True-Pete go to school by car.3.False-The house can't twenty-five rooms.4.False-The hose can't seven bathrooms and four toilets.5.True- All members of Pete's family have different cars.
6.False-Pete can't have a bedroom with ten windows.7.False-Pete's living-room can't be so large that Pete can keep his car in it.                               1-left2-could
3-lock4-left5-meeted
6-joined
7-laughed
8-shouted 

Homework for 29.04.2014
1.   The kitchen is rather large
2.   The carpet is rather beautiful
3.   The curtains are rather bright
4.   The toilet is rather small
5.   The exercises are rather easy
Many school subjects are rather difficult


Homework for 20. 04. 2014Easter facts  Households spend $131 on Easter each year, $14.7 billion in total.Տնային տնտեսուհիները ծախսում են Զատիկի վրա ամեն տարի 131դոլար, ընդանուր առմամբ 14.7միլիոն դոլար:1. Americans consume over 16 million jellybeans on Easter, enough to circle the globe three times over.Ամերիկացիները օգտակործում են ավելի քան 16 միլիոն կլոր կոնֆետ Զատիկի համար, որը բավական է երկիր մոլորակը երեք անգամ շրջանակելու համար:2. When coloring Easter eggs, it is recommended to use food grade dyes, commercial egg dyes, fruit-drink powders or liquid food coloring.Երբ ներկում են զատկի ձվերը, խորուրդ է տրվում օգտագործել սննդային ներկեր, վաճառքում գտնվող հատուկ ձվի ներկեր, հյութամրգային փոշիներ կամ հեղուկ սննդային ներկեր:3. To help Americans in need, egg farmers across the country are donating more than 11 million eggs to food banks across the nation.Կարիքավոր ամերիկացիներին օգնելու նպատակով, ձվաբույծները երկրով մեկ նվիրաբերում են սննդի բանկերին ավելի քան 11 միլիոն ձու:4. The White House hosts an Easter Egg Roll on the front lawn each year. This tradition was started by President Rutherford B. Hayes in 1878.Ամեն տարի սպիտակ տունը դիմացի մարգագետնում կազմակերպում է զատիկի ձվերի փաթատուքի տոն:Այս ավանդույթը սկսվել է 1878թվականի Ռեզերֆորդ Բ. Հեյս նախագահի կողմից:5. After Halloween, Easter is the biggest candy consuming holiday. 120 million pounds of candy are bought each year, enough to fill four dump trucks.
Հելովինից հետո, Զատիկը ամենաշատ կոնֆետ սպառող տոնն է: Ամեն տարի գնվում է 120միլիոն ֆունդ կոնֆետ, որը բավական է լցնելու համար 4աղբի մեծ մեքենա:


No comments:

Post a Comment

Թարգմանություն-լրաքաղ

Մարդիկ լսում են անձնական զրույց։ Աղբյուրը Նորություններ Վինիպեգից։ Վինիպեգը Կանադայում է։ Երկու ոստիկան ուղղաթիռի մեջ են։ Նրանք ուղևոր...